+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development

SEE-GRID projesi, Güney Doğu Avrupa bölgesindeki Avrupa Araştırma Alanı’nın genişletilmesi ve desteklenmesi amacıyla, Güney Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa ve dünyada çapındaki grid oluşumuyla kesintisiz ve uyumlu katılabilmesi için pilot-GRID altyapısı oluşumunun desteklenmesini amaçlamaktadır.

SEE-GRID’in vizyonu, bölgedeki dağıtık araştırma topluluklarına, mekandan bakımsız, kesintisiz ortak hesaplama kaynaklarının sağlanmasına zemin hazırlamaktır. Çok yüksek maliyetlerle elde edilebilecek faydalar, bölgesel altyapıların tüm Avrupa ve dünyadaki grid oluşumuyla bağlantılı olması yoluyla Güney Doğu Avrupa’da daha az kaynağa sahip sitelerin hesepalama gücüne erişimini sağlayacaktır. Bu perspektifte teklif edilen oluşum, kısa süre içerisinde bölgedeki dijital bölünmenin azaltılmasına; bilimsel ve üretken yeteneğinin açığa çıkmasına; katılımcı ülkelerin eşit bir şekilde tüm Avrupa’daki grid çalışmalarına katılmalarına olanak sağlayacaktır.

Projenin Amaçları:

 • Güney Doğu Avrupa’da, grid, e-bilim ve e-altyapı alanlarında çalışan insan kaynakları arasında ağ oluşturulması;
 • Bütün SEE-GRID ülkelerindeki başalngıç ve kurulmuş seviyesindeki Ulusal Grid altyapılarının entegre edilmesi;
 • Bölgedeki e-bilim kullanıcılarının Grid ortakatmanı ve servisleri için ihtiyaçlarının karşılanması;
 • SEE Grid bölgesinin, Avrupa Araştırma Alanı ile kısa zamanda entegrasyonu için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, yol haritalarının ve “cookebook”ların sağlanması.
 • Gigabit Pan-European Research & Education Network (GEANT) ve South-East European Research and Education Networking (SEEREN) oluşumları tarafından sağlanan altyapının üzerine kurularak istifade edilmesi;
 • Bölgesel altyapıda, Avrupa (ör: EGEE, vb.) ve ulusal (ör: Macaristan Küme Gridi, vb.) Grid faaliyetleri tarafından geliştirilen ortakatman ve API’ların bileşenlerinin taşınması ve test edilmesi;
 • Bölgesel altyapıda, EGEE (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Hesaplama Gridi ve Biomedikal Gridi) tarafından geliştirilen Grid uygulamalarını konuşlandırılması (gerekmesi halinde uyarlanarak) ve test edilmesi. Bölgesel ilgiye uygun olarak birden fazla Grid uygulamasının gösterilmesi (ör: deprem tahmini, meteoroloji/iklim);
 • Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan Karadağ ve Türkiye’deki pilot Araştırma Merkezlerinin EGEE ile uyuşan altyapı içerisinde entegre edilmesi. Belirtilen ülkelerdeki operasyonların ihtiyacının karşılanması için operasyonların genişletilmesi ve EGEE Güney Doğu Avrupa Federasyonu merkezinin desteklenmesi;
 • EGEE ile koordinasyon içerisinde olmak üzere, projenin sonuçlarının kamu ve özel sektör tarafından bilinirliğini sağlayacak olan bilgilendirme konferansları, eğitim materyalleri ve deneyim geliştirici gösterimler aracılığıyla Grid’in geliştirilmesi konusundaki bölgedeki farkındalığın artırılması;
 • Sayısal bölünmenin azaltılması ve Güney Doğu Avrupa Grid topluluklarının kıtanın geri kalanı ile yakınlaştırılması;
 • Güney Doğu Avrupa içerisinde ve komşularla bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi;
 • Araştırma ve eğitim ağı için politika geliştirme seviyesinde dialoğ oluşturulması ve ulusal hükümetler ve fon sağlayıcıların faaliyetleri için girdi oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.